پاورپوینت پروتئین ها گفتار 3 فصل 1 زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت رونویسی گفتار 1 فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت به سوی پروتئین زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت تنظیم بیان ژن زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت مفاهیم پایه گفتار 1 فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت انواع صفات فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت تغییر در مادۀ وراثتی جانداران گفتار 1 فصل 4 زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت تغییر در جمعیت ها زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت تغییر در گونه ها زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت تأمین انرژی فصل 5 زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت اکسایش بیشتر زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت زیستن مستقل از اکسیژن زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت واکنش های فتوسنتزی گفتار 2 فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت فتوسنتز در شرایط دشوار زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت زیست فناوری و مهندسی ژنتیک زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت فناوری مهندسی پروتئین و بافت زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت کاربردهای زیست فناوری فصل 7 زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت اساس رفتار فصل 8 زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت انتخاب طبیعی و رفتار فصل 8 زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت ارتباط و زندگی گروهی فصل 8 زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت کامل فصل 1 مولکول های اطلاعاتی زیست شناسی پایه دوازدهم

پاورپوینت کامل فصل 2 جریان اطلاعات در یاخته زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت کامل فصل 3 انتقال اطلاعات در نسل ها زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت کامل فصل 4 تغییر در اطلاعات وراثتی زیست شناسی دوازدهم

پاورپوینت Oncologic Emergencie

پاورپوینت آئين نامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

پاورپوینت آشنایی با کلیات کتابداری و اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی

پاورپوینت آموزش فلوشيپ

پاورپوینت 1ساختارها